(032) 2 293 249‬

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

 

 

ENPARD I ფაზის მიმოხილვა. ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის.

 


 

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN):

CENN-ის პროექტი “ქედა ლიდერი” – რეგიონის განვითარების სახელმძღვანელო

 


 

ადამიანი გაჭირვებაში :

აგრობიზნესის საჭიროებების შეფასების ანგარიში
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების სერვისების შეფასების კვლევის ანგარიში
,,მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ შეფასების ანგარიში
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შეფასება   
საქართველოში ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო
პოლიტიკის შეფასება

 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში
მწვანილის სასათბურე წარმოება
მეთევზეობა
ხილის გადამუშავება
კენკროვანების წარმოება
რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის წარმოება
სიმინდის წარმოება
თხილის წარმოება
მეფუტკრეობის და თაფლის წარმოება
მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება
მევენახეობამეღვინეობა

 


 

ქეა საერთაშორისო:

ქართული ჩაის სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი
ქართული კალმახის სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზიENPARD-ის კოოპერატივების კვლევის შედეგები 2014-2015(პრეზენტაცია)
ENPARD-ის კოოპერატივების კვლევის ძირითადი მიგნებები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია – ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი(LAG) 2016 
Agriculture and Rural Development in Western Georgia – A Baseline Assessment

 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO):

EU FAO CapacityDevelopment to MoA_FirstProgress Report
EU Report Coop Legislation Georgia 140514
FAO Baseline Assessment_120514
Georgia Farm register
Review MoA Information Consulting Service_120514
საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების გაძლიერება – FAO-ს მიერ სამინისტროს მხარდაჭერა 2013-2017 წლებში

 

მერსი კორპსი:

KEY findings _MC_ENPARD

 

ოქსფამი:

ტყის არამერქნული პროდუქტებიდან შემოსავლების მიღების შესაძლებლობები
Main findings_Baseline-OXFAM-Consortium

 

გაეროს განვითარების პროგრამა:

 

ENPARD აჭარას საგრანტო პროექტით დაფინანსებული ფერმერული კოოპერატივების ეკონომიკური შეფასება, 2016 
ENPARD Ajara Progress report May-November 2013

 

ლიმერიკის უნივერსიტეტი / RAPDI:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიმოხილვა 2006-2015
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შედეგების ანალიზი
თაფლის ღირებულების ჯაჭვი