(032) 2 22 04 26

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

კვლევები და სხვა დოკუმენტები

 

 

ENPARD I ფაზის მიმოხილვა. ძლიერი სოფელი უკეთესი ცხოვრებისთვის.

 


 

ადამიანი გაჭირვებაში :

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურების სერვისების შეფასების კვლევის ანგარიში

,,მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ შეფასების ანგარიში

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შეფასება   


 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში

მწვანილის სასათბურე წარმოება

მეთევზეობა

ხილის გადამუშავება

კენკროვანების წარმოება

რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის წარმოება

სიმინდის წარმოება

თხილის წარმოება

მეფუტკრეობის და თაფლის წარმოება

მეფრინველეობა და კვერცხის წარმოება

მევენახეობამეღვინეობა

 


 

ქეა საერთაშორისო:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია – ლაგოდეხის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი(LAG) 2016 

Agriculture and Rural Development in Western Georgia – A Baseline Assessment


 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO):

EU FAO CapacityDevelopment to MoA_FirstProgress Report

EU Report Coop Legislation Georgia 140514

FAO Baseline Assessment_120514

Georgia Farm register

Review MoA Information Consulting Service_120514


 

მერსი კორპსი:

KEY findings _MC_ENPARD


 

ოქსფამი:

Main findings_Baseline-OXFAM-Consortium


 

გაეროს განვითარების პროგრამა:

 

ENPARD აჭარას საგრანტო პროექტით დაფინანსებული ფერმერული კოოპერატივების ეკონომიკური შეფასება, 2016 

ENPARD Ajara Progress report May-November 2013


 

ლიმერიკის უნივერსიტეტი / RAPDI:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მიმოხილვა 2006-2015

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის შედეგების ანალიზი

თაფლის ღირებულების ჯაჭვი