(032) 2 293 249‬

რა მიზნები აქვს ENPARD-ს?

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სააგენტოების მხარდაჭერა და ინსტიტუციონალური გაძლიერება მთელი რიგი მიმართულებებით, მათ შორის:
 • პოლიტიკის შემუშავება;
 • ზედამხედველობისა და შეფასების მექანიზმების დანერგვა;
 • ეფექტიანი სისტემების ჩამოყალიბება დონორებთან ურთიერთობისათვის და სამინისტროს სააგენტოებთან კოორდინაციისთვის;
 • ადამიანური რესურსების შეფასების, გადამზადებისა და განვითარების პროგრამების შექმნა და პრაქტიკაში დანერგვა;
 • საინფორმაციო მომსახურების გაწევისა და საკონსულტაციო შესაძლებლობების გაუმჯობესება.

შედეგები:

სოფლის მეურნეობის წარმოების ზრდისა და სოფლის ეკონომიკის გასაძლიერებლად, მნიშვნელოვანია მცირე ფერმერებს შორის ბიზნესზე ორიენტირებული თანამშრომლობის ჩამოყალიბება. ამ მხრივ ENPARD I – ის ფარგლებში, ევროკავშირის დახმარება არასამთავრობო ორგანიზაციების (Oxfam, Mercy Corps, Care, People in Need, UNDP) მეშვეობით განხორციელდა და იგი ძირითადად ფერმერთა ქმედუნარიანობის ამაღლებასა და ფერმერული კოოპერატივების თანადაფინანსებას მოხმარდა.

შედეგები:

 • მიღებულ იქნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ კანონი.
 • შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო.
 • ჩამოყალიბდა და სააგენტოს ბაზაში რეგისტრაცია გაიარა 1,500-ზე მეტმა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივმა, რომელიც 15,000-ზე მეტ ფერმერს აერთიანებს.
 • 6 მილიონზე მეტი ოდენობის სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებით განხორციელდა 1,000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დახმარება.
 • ENPARD-ის განმახორციელებელი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ (Oxfam, Mercy Corps, People in Need, Care, UNDP) 280-ზე მეტ კოოპერატივს 4 მილიონ ევროზე მეტი (დაახლოებით 13 მილიონი ლარი) ტექნიკური დახმარება გაეწია.
 • ENPARD-ის განმახორციელებელი პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ (Oxfam, Mercy Corps, People in Need, CARE International, UNDP) გადამზადდა 8,000-ზე მეტი ფერმერი.
პროგრამის დახმარებით ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის სექტორის ექსტენციის სისტემა, რომლის თანახმადაც რეგიონალურ დონეზე საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრები დაფუძნდა. აღნიშნული ცენტრები ფერმერებს ცოდნის გაღრმავებასა და მიმდინარე რეფორმებისა და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მიღებაში ეხმარება.

შედეგები:

 • სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019
 • ქვეყნის მასშტაბით 59 საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის შეიქმნა.
 • საქართველოს ყველა რეგიონში ამოქმედდა ექსტენციის ცენტრები, რომლებიც მცირე ფერმერებს და ფერმერულ ჯგუფებს ინფორმაციითა და საკონსულტაციო მომსახურებით ეხმარება.
 • გადამზადდნენ ექსტენციის ცენტრების თანამშრომელები, მათ მიერ ფერმერებისა და სოფლის მოსახლეობის უკეთ მომსახურების მიზნით.
 • 250 000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა სამინისტროს რეგიონული ცენტრების მომსახურეობით.
 • სააგენტოში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები იღებენ დახმარებას ტრენინგებისა და ფინანსური მხარდაჭერის სახით.
პროგრამა მხარს უჭერს არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობების დივერსიფიკაციას, ასევე გარემოს რესურსების განვითარებასა და მართვას, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

შედეგები:

➢  შემუშავდა საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 და სტრატეგიის განხორციელებისთვის  2017 წლის სამოქმედო გეგმა და 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა.
➢  2015 წლიდან, სოფლის განვითარების პროექტები სამ მუნიციპალიტეტში – ლაგოდეხში, ბორჯომში და ყაზბეგში – მიმდინარეობს, ევროპული LEADER მიდგომის შესაბამისად.
 • სამივე მუნიციპალიტეტში შეიქმნა ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები(LAG).
 • სამივე მუნიციპალიტეტისთვის მომზადდა ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია.
 • ევროკავშრმა აღნიშნულ სამ მუნიციპალიტეტში პროექტების მხარდაჭერის მიზნით სულ 3 მილიონი ევრო გამოყო.
 • სოფლის განვითარების სამივე პროექტის ფარგლებში, პირველ ეტაპზე, ევროკავშრმა 122 ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა დააფინანსა, მათ შორის სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, სოციალური, ინფრასტუქურული და გარემოს დაცვითი მიმართულებით. აღნიშნული ბიზნეს ინიციატივები 1000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს ასაქმებს და 8,000-ზე მეტ სოფლად მცხოვრებ ადამიანს გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს სთავაზობს.
 • 2017 წელს, ENPARD II-ის ფარგლებში, არსებული სამი საპილოტე პროექტი ორი წლით გაგრძელდა.
 • აღნიშნული პროექტების გასაგრძელებლად ევროკავშირმა დამატებით 3 მილიონი ევრო გამოყო.
➢ 2016 წლიდან, ENPARD II-ის ფარგლებში, დაიწყო სოფლის განვითარების სამი ახალი პროექტი დედოფლისწყაროს, ახალქალაქისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში.
 • სამივე მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბდა ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG).
 • სამივე მუნიციპალიტეტიში ამჟამად მზადდება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია.
 • 2018 წლისთვის, სამივე პროექტის ფარგლებში გამოხადდება ევროკავშირის საგრანტო კონკურსი ადგილობრივი ინიციატივების მხარდასაჭერად.
 • ევროკავშრის მიერ აღნიშნულ სამ მუნიციპალიტეტში პროექტების მხარდაჭერის მიზნით სულ 6 მილიონი ევროა გამოყოფილი.
➢ 2017 წელს, ENPARD II-ის ფარგლებში, დამატებით ორი ახალი პროექტი დაიწყო აჭარაშიც, კერძოდ კი ხულოსა და ქედაში.
 • ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები (LAG) ამჟამად ყალიბდება ორივე მუნიციპალიტეტში.
 • 2018 წლისთვის, ორივე მუნიციპალიტეტისთვის მომზადდება ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და ადგილობრივი ინიციატივების მხარდასაჭერად გამოცხადდება ევროკავშირის საგრანტო კონკურსი.
 • ევროკავშრის მიერ აღნიშნულ ორ მუნიციპალიტეტში პროექტების მხარდაჭერის მიზნით სულ 4 მილიონი ევროა გამოყოფილი.