სტრატეგიის დოკუმენტები

სტრატეგიის დოკუმენტები

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სტრატეგია 2021 – 2027
სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია 2018-2019

საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია 2017-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2018-2020
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმა 2017
ბორჯომის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ლაგოდეხის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
დედოფლისწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
თეთრიწყაროს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია
მესტიის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სექტორების შეფასება აღმოსავლეთი პარტნიორობის ქვეყნებში, 2012