სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო (ACDA)

1ed62f5ccefe48a780ae81ae42e97d39

საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის ერთობლივი  მუშაობის შედეგად, 2013 წლის 12 ივლისს, საკანონმდებლო ორგანომ მიიღო კანონი “სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ”, რომელიც ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას ეყრდნობა. კანონის მიხედვით, შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სასოფლოსამეურნეო  კოოპერატივების განვითარების სააგენტო“, რომელიც  სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სტატუსის მინიჭებას, შეწყვეტას, მონიტორინგსა და სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას უზრუნველყოფს.
კოოპერატივების ხელშეწყობის გზით, სააგენტოს მიზანია, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის  გაუმჯობესება, წარმოების რენტაბელობის ამაღლება  და სოფლის სოცილურ-ეკონომიკური განვითარება.
სააგენტოს საქმიანობის სფეროებია: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისა და მათი განვითარების მიზნით წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; კომპეტენციის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის კონსულტაციების გაწევა; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საქმიანობასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის შექმნა; სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კადრების მომზადება და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა; „კოოპერატივების საერთაშორისო ალიანსთან“, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა ქვეყნების კოოპერაციულ გაერთიანებებთან თანამშრომლობა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.acda.gov.ge