კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)

კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN)
CENN არასამთავრობო რეგიონული ორგანიზაცია. ჩვენ ვიცავთ გარემოს სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის, რესურსების მდგრადი მართვის, ჯანსაღი, წარმატებული და კლიმატის მიმართ სტაბილური თემების ფორმირებისა და განვითარების, გარემოსდაცვით საკითხებში ქალთა ჩართულობისა და მათი როლის ზრდის მიმართულებებით.
1998 წლიდან ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ ადგილობრივ თემებთან და რეგიონის სახელმწიფოებთან განვითარების მწვანე მიმართულებების დანერგვის მიზნით. ჩვენ გვჯერა, რომ მდგრადი განვითარება მიღწევადია კომუნიკაციის, თანამშრომლობისა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის თანამონაწილეობის შედეგად. გარემოსდაცვითი მიმართულებით არსებული ადგილობრივი და რეგიონული პრობლემების ეფექტიანად გადასაჭრელად, ჩვენ ვახორციელებთ რეგიონულ პროექტებს სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში.
სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე არსებული ოფისებითა და 50-ზე მეტი მუდმივი თანამშრომლით, ჩვენ გვაქვს რესურსი, გამოცდილება და ამბიცია, შევქმნათ ხარისხიანი და მაღალპროფესიონალური პროდუქტი. ჩვენი ორგანიზაცია ეხმარება საზოგადოებრივ და კერძო სექტორს, მთავრობასა და ადგილობრივ თემებს მათ წინაშე არსებული გარემოსდაცვითი პრობლემების თანამედროვე და ეფექტიანი გზებით მოგვარებაში, წარმატებული და კონკურენტუნარიანი გარემოსდაცვითი სოციალური აქტივობების განხორციელებასა და რესურსების ეფექტიან მართვაში.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ www.cenn.org

ეს წალკაა – ადგილობრივი ლიდერები მდგრადი განვითარებისათვის წალკის მრავალეთნიკურ მუნიციპალიტეტში
პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2018 – დეკემბერი 2022 (ENPARD III)
ENPARD-ის ფარგლებში CENN ახორციელებს პროექტს „ადგილობრივი ლიდერები მდგრადი განვითარებისათვის წალკის მრავალეთნიკურ მუნიციპალიტეტში. პროექტის მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაციის გაუმჯობესება, სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა თანამონაწილეობრივი დაგეგმარების გზით.
ჩვენი მიზანია წალკის მუნიციპალიტეტში სიღარიბის დონის შემცირება და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში არსებული ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი გამოწვევების გადაჭრა სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის გაზრდით, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვითა და კლიმატისადმი მედეგი სოფლის ეკონომიკის მხარდაჭერით.
პროექტს ახორციელებს CENN პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად:
ცოდნაზე, ინოვაციებსა და ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომის უზრუნველყოფით, ბიზნეს კავშირების დამყარებითა და სამუშაო ადგილების შექმნის გზით, პროექტი გააძლიერებს საოჯახო მეურნეობებს, მეწარმეებს, ქალებს, ახალგაზრდებსა და სხვა ადგილობრივ ჯგუფებს. აღნიშნულის მისაღწევად, პროექტი იმუშავებს შემდეგი მიმართულებებით:
 1. წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) შექმნა და გაძლიერება თანამონაწილეობრივი გზითა და ევროკავშირის „ლიდერის“ (LEADER) პრინციპებზე დაყრდნობით. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში ქალების, ახალგაზრდებისა და მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობის უზრუნველყოფა.
 2. გენდერულად თანასწორი და ახალგაზრდებზე მორგებული წალკის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც გაითვალისწინებს ადგილობრივი ჯგუფების ინტერესებს.
 3. პროექტების დაფინანსება წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში ასახული პრიორიტეტების შესაბამისად.
 4. სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის გამოსწორება მოწყვლადი ჯგუფების, ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერების გზით.  
საკონტაქო ინფორმაცია:
 • საკონტაქტო პირი: მელანო ტყაბლაძე, CENN, “ეს წალკაა“ პროექტის მენეჯერი
 • ელ-ფოსტა: melano.tkabladze@cenn.org   
 • ტელ: +995 322 75 19 03 \ 04, +995 595 11 97 03

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის
პროექტის ხანგრძლივობა: 2017 – 2020 (ENPARD II)
ENPARD-ის ფარგლებში CENN ახორციელებს პროექტს „ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის“.
პროექტის ზოგადი მიზანია საქართველოში სიღარიბის შემცირება სოფლად არსებული ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრის, ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის გამოყენებით მდგრადი და ინკლუზიური განვითარებისა და ეროვნულ დონეზე სოფლის განვითარების მხარდაჭერის გზით. პროექტის კონკრეტული მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ქედის მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვისა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობა აღმავალი მეთოდით სოფლის განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.
 • პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი საქმიანობების განხორციელება:
 • ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) შექმნა და გაძლიერება;
 • თანამონაწილეობრივი მეთოდით ქედის მუნიციპალიტეტისთვის გენდერული და ახალგაზრდული ასპექტების შემცველი სოფლის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება;
ინოვაციური პროექტების განხორციელება (ქვეგრანტების საშუალებით და სტრატეგიის შესაბამისად) სოფლად ეკონომიკური და საინვესტიციო შესაძლებლობების გაძლიერების, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის ამაღლების მიზნით.
საკონტაქტო ინფორმაცია:
 • საკონტაქტო პირი: ნინო გაფრინდაშვილი
 • ელ-ფოსტა: nino.gaprindashvili@cenn.org
 • ტელ: +995 593 924 844